top of page

Verksamhetsplan

Åtgärder 2022 beslutade vid senaste årsmötet.

Klippning

Föreningens arbete är i huvudsak inriktat på att klippa vass och näckrosor utmed strandlinjer, samt för att skapa en öppen vattenyta/vattenspegel mitt i sjön klippa näckrosor i sjön mellan badplatserna i Burvik och Knipudden. Klippning sker i huvudsak i juli månad. Klippningarna samordnas så att klippgränsen från från föreningens klippning i mitten av sjön sammanfaller med Burvik och Smara samfällighetsföreningars klippningar vid respektive bad.När det gäller målsättningen att öppna upp den igenväxta kanalen mot Smarabron kan konstateras efter flera kontakter med kommuner, länsstyrelser, vattenmyndigheten  m fl att inget finansiellt stöd kan erhållas. Det finns alltså för närvarande inte någon möjlighet att komma vidare då kostnaderna vida överstiger föreningens budget.​

Samverkan/samordning

Vattenmyndigheterna och kommunerna skall arbeta med åtgärder för att förbättra sjöns kvalité, eftersom den inte uppnår god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Vi följer pågående arbete och föreningen deltar också i en regional samrådsgrupp för naturvård, fokuserat på vattenvård. Samrådsgruppen leds av länsstyrelsen i Uppsala län. Sottern vänner medverkar också vid möten med Närdingens vänner om problemen med lågt vattenstånd och igenväxning i vattensystemet.

bottom of page